KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 113 kab., tel. (8 346) 20480; (8 346) 20450

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Savivaldybės valdomos įmonės
    Veikla ir ataskaitos
  Telefonai

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       
  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. V-499 „DĖL ASMENŲ IZOLIAVIMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ NUMATYTOSE PATALPOSE“ PAKEITIMO 

2020 m. kovo 25 d. Nr. V-536

Vilnius

 

   Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimą Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL SĄLYTĮ TURĖJUSIŲ ASMENŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ, IZOLIAVIMO

 

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, taip pat Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, n u s p r e n d ž i u:

   1. Į p a r e i g o t i apskričių vyriausiuosius epidemiologus įvertinti savivaldybių administracijų numatytų patalpų, kuriose bus izoliuojami sąlytį su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukėlėjus perduodančiais veiksniais turėję asmenys (toliau – sąlytį turėję asmenys), grįžę iš užsienio valstybių, atitikimą nustatytiems reikalavimams.

   2. Į p a r e i g o t i Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdant medicininę-karantininę kontrolę tarptautiniuose sienos kirtimo punktuose:

   2.1. papildomai kiekvienam sąlytį turėjusiam asmeniui, grįžusiam iš užsienio valstybės, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 207) 3.1.5 papunktyje nurodytas išimtis, įteikti pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pagal reikalavimus, nustatytus Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės);

   2.2. atskirti sąlytį turėjusius asmenis, grįžusius iš užsienio valstybių, į du srautus: į vieną srautą patenka asmenys, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje ir pasirašo sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, taip pat asmenys, kuriems Nutarimo Nr. 207 3.1.5 papunktyje taikoma išimtis, į kitą srautą patenka asmenys, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje ir (ar) atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje.

   2.3. leisti asmenį izoliuoti namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, jeigu asmuo užtikrina, kad izoliavimo vietos sąlygos atitinka reikalavimus, nustatytus Taisyklėse ir pasirašo sutikimą būti izoliuotam namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje;

   2.4. nurodyti asmenį izoliuoti jo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jeigu asmuo negali užtikrinti, kad jo namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka reikalavimus, nustatytus Taisyklėse, arba jei jis išreiškė norą būti izoliuotas jo gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose;

   2.5. nurodyti asmenį izoliuoti savivaldybės (pagal patekimo į Lietuvą vietą) administracijos numatytose izoliavimo patalpose, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje;

   2.6. kiekvienam asmeniui išduoti medicininę kaukę, kuri privalo būti dėvima pervežimo į izoliavimo vietą, metu.

   3. Į p a r e i g o t i savivaldybių administracijas, kurių teritorijoje yra tarptautiniai sienos kirtimo punktai organizuoti:

   3.1. sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, laboratorinį ištyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tarptautiniuose sienos kirtimo punktuose:

   3.1.1. užtikrinti, kad mobili tepinėlių paėmimo brigada paimtų tepinėlį iš šių asmenų nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti;

   3.1.2. nedelsiant informuoti kiekvieną tirtą asmenį apie laboratorinių tyrimų rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;

   3.2. asmenų, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje, transportavimą izoliacijai į savivaldybės administracijos numatytas izoliavimo patalpas.

   4. Į p a r e i g o t i  sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, gyvenamosios vietos savivaldybės administracijas organizuoti:

   4.1. asmenų, kuriems leista izoliuotis namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, bet jie neturi savo transporto, pervežimą į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą savivaldybės transportu;

   4.2. asmenų, kurie atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, arba asmuo negali užtikrinti, kad jo namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka reikalavimus, nustatytus Taisyklėse, arba išreiškė norą būti izoliuoti jų gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose, pervežimą į savivaldybės administracijos numatytas izoliavimo patalpas.

   5. Į p a r e i g o t i savivaldybių administracijas organizuoti sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, apgyvendinimą savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose laikantis šių reikalavimų:

   5.1. izoliavimo patalpos turi būti įrengiamos:

   5.1.1. viešbučių, poilsio, socialinės ir kitos paskirties patalpose, kuriose galima užtikrinti kiekvienam asmeniui atskirą gyvenamąją patalpą su atskiru sanitariniu mazgu;

   5.1.2. jei nėra galimybės užtikrinti apgyvendinimo pagal 5.1.1 papunktį, viešbučių, poilsio, socialinės ir kitos paskirties patalpose, kuriose yra atskiri gyvenamieji kambariai su sanitariniu mazgu skirtu ne daugiau nei 2 kambariams;

   5.1.3. asmenys izoliuojami kambariuose po vieną. Jei izoliuojami vienos šeimos nariai, jie izoliuojami vienoje patalpoje;

   5.2. izoliavimo patalpos turi būti aprūpintos būtiniausiais baldais, inventoriumi, indais, valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, buitinių atliekų surinkimo konteineriais, patalynės bei suterštų drabužių surinkimo talpomis, jei nebus galimybės juos skalbti;

   5.3. savivaldybės administracija organizuoja izoliuotų asmenų maitinimą, užtikrindama šilto maisto tiekimą ir atsižvelgdama į rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu
Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo“. Maistas turi būti tiekiamas centralizuotai, vienkartinėje taroje. Asmenims turintiems specialiųjų poreikių (sergantiems cukriniu diabetu, alergiškiems ir pan.) sudaryti galimybę gauti jiems tinkamą maistą;

   5.4. savivaldybės administracija organizuoja izoliuotiems asmenims kitų būtiniausių priemonių (vaistų, higienos prekių, drabužių) pristatymą ar perdavimą iš artimųjų asmenų;

   5.5. izoliuotiems asmenims draudžiama palikti izoliavimo vietą visą izoliavimo laikotarpį ir lankytis bendrose izoliavimo vietos patalpose.

   5.6. izoliavimo patalpose turi būti užtikrinami patalpų valymo, skalbinių tvarkymo ir kiti COVID-19 prevencinių priemonių reikalavimai, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis:

   5.6.1. http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20teikiantiems%20apgyvendinimo%20paslaugas_privaloma%20izoliacija.pdf;

   5.6.2. http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20izoliuotu%20asmenu%20atliek%C5%B3%20tvarkymui.pdf;

   5.7. savivaldybių administracijos turi nustatyti patalpose izoliuotų asmenų ir patalpų priežiūros tvarką;

   5.8. izoliuoti asmenys, išreiškę norą būti izoliuoti geresnėse, nei savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, ir sutinkantys už tai sumokėti, gali kreiptis į savivaldybės administraciją, jei ši turi sudariusi sutartį su viešbučiu ar kitų patalpų valdytoju pagal Nutarimo
Nr. 207 3.2.5 punktą.

   6. Į p a r e i g o t i Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją užtikrinti savivaldybių administracijų numatytų patalpų apsaugą ir viešąją tvarką.“

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas

Aurelijus Veryga

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829   
Vasaris
    2024     

 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 


 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).